تبلیغات

مدت زمان تبلیغات: 6 ساعت | شبکه های اجتماعی: تلگرام و اینستاگرام

قیمت : 125.000 تومان

مدت زمان تبلیغات: 24 ساعت | شبکه های اجتماعی: تلگرام و اینستاگرام

قیمت : 250.000 تومان

مدت زمان تبلیغات: 48 ساعت | شبکه های اجتماعی: تلگرام و اینستاگرام

قیمت : 450.000 تومان

مدت زمان تبلیغات: 72 ساعت | شبکه های اجتماعی: تلگرام و اینستاگرام

قیمت : 650.000 تومان